ماموریت

شرکتی باشید که نیازهای خدمات ساخت و ساز را به بهترین شکل درک می کند.

چشم انداز

- تبدیل شدن به الگویی الهام بخش برای بهترین خدمات و محصولات به نفع جامعه.
- ایجاد شرایطی که در آن اشتیاق و هدف در هم تنیده شوند.
- اجرای درستی و اصول در همکاری های حرفه ای.
- کمک به علاقه مندان و متخصصان در تحقق ایده های نوآورانه خود.
- اولین گزینه برای خریداران باشد.

ارزش های

ایمنی: برای حفظ امنیت خود و دیگران در کاری که انجام می دهیم، مسئولانه عمل می کنیم.

افراد ما: برای دستیابی به نتایج بالا، ما به صورت مشارکتی و آشکار به عنوان بخشی از یک گروه موفق بزرگتر کار می کنیم.

تعالی: ما دائماً به دنبال راه های جدیدی برای انجام بهتر کارها هستیم.

پایداری: ما دیدگاهی نسبت به وضعیت داریم و با تغییرات ظریف برخورد می کنیم.

مشتریان و جامعه: ما ارتباطات قوی با مشتریان خود ایجاد می کنیم، ارزش ها را با آنها به اشتراک می گذاریم و از جامعه ای که در آن فعالیت می کنیم حمایت می کنیم.

صداقت: ما تصمیماتی می گیریم که اعتبار شرکت خود را افزایش می دهد.